دسته بندی رویدادهای طراحی شامل تمامی رویدادهایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه طراحی و هنر مرتبط هستند. این دسته بندی شامل رویدادهای مختلف از جمله نمایشگاه‌های هنر، جشنواره‌های طراحی، کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌ها و همچنین مسابقات طراحی است.